MarokkoNU.nl


Uit de voorlopige staat van de kosten van de Schatkist van eind februari blijkt dat de ontvangsten met 11,6% zijn gestegen. Ze verrekenden ongeveer 43,4 miljard dirhams tegen 38,8 miljard dirhams, en consolideerden dus met 4,5 miljard dirhams.

Lokale financiën: De voorlopige staat van de uitgaven en middelen van de Schatkist per eind februari 2023 toont een stijging van de gewone bruto-inkomsten met 11,6% en een daling van de uitgegeven gewone uitgaven met 3,9%, waardoor een negatief gewoon saldo van 3,76 miljard dirhams wordt gegenereerd.

Forse verlaging van het begrotingstekort in de tweede maand van het jaar. Het daalde dus tot 5,69 miljard dirham eind februari tegen 11,36 miljard dirham in dezelfde periode van het voorgaande jaar, dus een daling met 5,66 miljard dirham. Dat blijkt uit de maandelijkse statistieken over de overheidsfinanciën van de Algemene Schatkist van het Koninkrijk (TGR). Het tekort eind februari houdt rekening met een positief saldo van 14,7 miljard dirham gegenereerd door de speciale rekeningen van de Schatkist en de onafhankelijk beheerde staatsdiensten. Uit de voorlopige staat van de kosten van de Schatkist van eind februari blijkt dat de ontvangsten met 11,6% zijn gestegen. Ze stonden op ongeveer 43,4 miljard dirhams tegen 38,8 miljard dirhams, dus geconsolideerd met 4,5 miljard dirhams. Verwijzend naar de TGR, wordt deze stijging verklaard door de stijging van de directe belastingen met 11%, de stijging van de douanerechten met 22,1%, de indirecte belastingen met 9,5%, de registratierechten en zegels met 11,2% en de niet-fiscale inkomsten met 24%.

BTW domineert de structuur van de gewone inkomsten

Wat de structuur van de gewone netto-inkomsten betreft, blijkt dat de btw de belangrijkste inkomstenbron voor de algemene staatsbegroting is. Met een omzet van 13,9 miljard dirham vertegenwoordigt de btw 32,7% van de totale structuren. In die zin noteren we 8,11 miljard dirham aan btw-inkomsten bij invoer (+13,6%) en 5,78 miljard dirham aan binnenlandse btw. Inkomstenbelasting legt 24,1% van de totale inkomstenstructuur vast. Het bedrag dat in deze richting wordt gegenereerd, bedraagt ​​10,25 miljard dirham, een stijging van 7,9%. Registratiekosten komen op de derde plaats.
De inkomsten op dit niveau bedroegen 5,31 miljard dirham, een verbetering van 11,2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er zijn ook inkomsten van ongeveer 2,77 miljard dirham gegenereerd door vennootschapsbelasting, wat neerkomt op 6,5% van de totale inkomstenstructuur. Opgemerkt dient te worden dat de dekkingsgraad van de gewone uitgaven door de gewone ontvangsten 92% bedroeg tegen 79,2% een jaar eerder. “Zo werd eind februari 2023 59% van deze inkomsten besteed aan personeelskosten, 35,8% aan uitrustingskosten, 0,9% aan emissies van compensatie en 1,9% aan terugbetalingen, kortingen en belastingteruggaven”, kunnen we lezen uit de publicatie van de TGR. En om te specificeren dat “een deel van de uitgaven die uit hoofde van de algemene begroting van de staat werden uitgegeven, voornamelijk werd gefinancierd door een beroep te doen op leningen”.

7,4% daling van uitgegeven uitgaven

De vastleggingen voor uitgaven, met inbegrip van vastleggingen waarvoor geen voorafgaande goedkeuring van vastleggingen vereist is, bedroegen 123,6 miljard dirham. Dit vertegenwoordigt een algemeen vastleggingspercentage van 20% in vergelijking met 22% eind februari, evenals een uitgiftepercentage op vastleggingen van 65% in vergelijking met 69% een jaar eerder. Verwijzend naar de TGR bedroegen de uitgegeven uitgaven eind februari 2023 67,2 miljard dirham, een daling van 7,4% in vergelijking met een jaar eerder. Deze daling is te verklaren door de daling met 5,1% van de werkingsuitgaven en met 36,6% van de gebudgetteerde schuldlasten, terwijl de investeringsuitgaven op jaarbasis met 11,1% verbeterden. Die laatste bedroeg 16,6 miljard dirham tegen 15 miljard dirham. Deze stijging houdt rekening met de stijging van 24,8% in afdelingsuitgaven en 6,3% in gemeenschappelijke uitgaven. “Bij de investeringsuitgaven wordt rekening gehouden met betalingen aan speciale schatkistrekeningen voor een bedrag van 11,8 miljard dirham tegen 11,1 miljard dirham in dezelfde periode vorig jaar”, legt de TGR uit in haar publicatie. Opgemerkt moet worden dat de uitgavenstructuur van de algemene begroting eind februari 2023 een stijging laat zien van het aandeel van de personeelsuitgaven. Deze steeg tot 40,1% tegen 37,6% een jaar eerder. Hetzelfde geldt voor materiële uitgaven. Hun aandeel bedroeg 24,3% tegen 21,8% een jaar eerder. Er is ook een toename van het aandeel van de investeringsuitgaven (26,1%) en dat van de schuldrente (7,6%). Het aandeel van de compenserende emissies daalde daarentegen eind februari en daalde tot 0,6% tegenover 8,4% vorig jaar. Het aandeel belastingteruggaven, -ontheffingen en -teruggaven daalde naar 1,3% ten opzichte van 1,9% eind februari 2022.

Speciale schatkistrekeningen en Segma …

Wat de Bijzondere Schatkistrekeningen betreft, bedroegen de inkomsten die in deze richting werden gegenereerd 27,5 miljard dirham. “Deze ontvangsten houden rekening met de ontvangen betalingen uit de gemeenschappelijke investeringskosten van de algemene begroting voor 11,8 miljard dirham tegen 11,1 miljard dirham eind februari 2022”, merkt de TGR op. In termen van uitgaande uitgaven bereikte het 13 miljard dirham in de tweede maand van het jaar, inclusief het aandeel van speciale schatkistrekeningen voor belastingteruggaven, vrijstellingen en terugbetalingen voor 318 miljoen dirham. Verwijzend naar de TGR bedraagt ​​het saldo van alle speciale schatkistrekeningen 14,4 miljard dirham. Tegelijkertijd genereerden de autonoom beheerde staatsdiensten (Segma) een omzet van ongeveer 274 miljoen dirham tegen 206 miljoen dirham in dezelfde periode van het voorgaande jaar, een stijging van 33% dus. Segma-uitgaven bedroegen 12 miljoen dirham tegen 16 miljoen dirham, een daling van 25%.

Share: