MarokkoNU.nl


Marokko plaatst samenwerking met de minst ontwikkelde landen, met name Afrikaanse landen en eilandstaten, bovenaan de prioriteiten van zijn buitenlands beleid, in overeenstemming met de visie van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI voor Zuid-Zuid-samenwerking, zei de permanente vertegenwoordiger van de ambassadeur in Doha maandag in Doha. Marokko aan de VN, Omar Hilale.

Het Koninkrijk Marokko wil deze landen graag solidariteitssteun bieden door de uitvoering van een reeks maatregelen voor de ontwikkeling van projecten en programma’s op veel gebieden, evenals de oprichting van speciale fabrieken voor de productie van vaccins en kunstmestproductie, waarschijnlijk bijdragen aan de versterking van het gezondheidssysteem en de voedselzekerheid in Afrika, zei de heer Hilale in een interventie namens het Koninkrijk Marokko, ter gelegenheid van de 5e VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen.

In dezelfde context, zo wijst hij erop, heeft Marokko een aantal initiatieven genomen, waaronder het vergemakkelijken van de toegang van exportproducten uit de minst ontwikkelde Afrikaanse landen tot de Marokkaanse markt, evenals het vergemakkelijken van de registratie van Afrikaanse studenten aan universiteiten en instellingen voor beroepsopleiding in de Koninkrijk, terwijl ze beurzen toekennen, naast de regularisatie van de situatie van ongeveer 50.000 immigranten uit Afrika bezuiden de Sahara, die zich sinds 2014 in Marokko hebben gevestigd.

Met betrekking tot klimaat en voedselzekerheid heeft het Koninkrijk Marokko een reeks initiatieven genomen op basis van een participatieve en globale aanpak die hebben bijgedragen tot het concretiseren van een duidelijke en ambitieuze Afrikaanse visie met het oog op het aangaan van de uitdagingen van klimaatverandering, vervolgde dhr. Hilale.

Hij herinnerde in dit verband aan de steun van de drie commissies die zijn opgericht ter gelegenheid van de Afrikaanse klimaattop, gehouden op uitnodiging van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI in de marge van de COP22 die in 2016 in Marrakesh werd georganiseerd.

De heer Hilale benadrukte het “Triple A”-initiatief dat is gelanceerd om de Afrikaanse landbouw aan te passen aan de klimaatverandering en waarbij momenteel 38 Afrikaanse landen en verschillende ontwikkelings- en financieringspartners betrokken zijn.

Het is ook, vervolgt hij, het “Triple S”-initiatief, in samenwerking met de staat Senegal, om stabiliteit en veiligheid in Afrika tot stand te brengen, naast de twee initiatieven voor toegang tot energie en het African Youth Climate Centre, gelanceerd aan de zijlijn van de klimaattop van 2019.

De heer Hilale verwees ook naar het initiatief van OCP, waarbij in 2023 4 miljoen ton kunstmest wordt toegewezen ten behoeve van Afrikaanse boeren, met als doel te voorzien in de dringende behoeften van Afrika aan deze essentiële stof.

Hij benadrukte dat Marokko, onder leiding van Zijne Majesteit de Koning, tijdens een uitzonderlijke omstandigheid die door de Covid-19-pandemie werd opgelegd, blijk gaf van zijn constante waarden van solidariteit met broederlijke Afrikaanse landen en zijn vastberadenheid jegens hen. aanhouden.

In dit verband wil hij wijzen op het initiatief om hulp te bieden in de vorm van medicijnen en beschermings- en preventiemiddelen aan een twintigtal Afrikaanse landen, met als doel het hoofd te bieden aan de gevolgen van de gezondheidscrisis. als gevolg van de Covid-19-pandemie.

De heer Hilale nam nota van de steun van het Koninkrijk Marokko aan het Doha-werkprogramma en zijn toezegging om actief bij te dragen aan internationale inspanningen ten gunste van de minst ontwikkelde landen om hen in staat te stellen hun doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.

Hij herhaalde de oproep van het Koninkrijk aan alle partners, in het bijzonder het ontwikkelingssysteem van de Verenigde Naties, om hun inspanningen te verenigen om de toezeggingen na te komen en de gestelde doelen te bereiken, om zo concrete en effectieve steun te verzekeren voor de inspanningen van de minst ontwikkelde landen in hun opmars. naar een duurzame transitie.

Bovendien wees hij erop dat deze conferentie plaatsvindt in een internationale context die wordt gekenmerkt door de gevolgen van een reeks opeenvolgende crises die ernstige en multidimensionale gevolgen hebben gehad, met name voor de minst ontwikkelde landen, waaruit de noodzaak is gebleken om internationale samenwerking een nieuwe impuls te geven en mechanismen te ontwikkelen om deze landen te ondersteunen.

In dit verband merkte de heer Hilale op dat de internationale gemeenschap wordt opgeroepen om een ​​reeks verenigde en effectieve initiatieven aan te nemen in overeenstemming met het werkprogramma van Doha, met als doel de inspanningen voor economische start en duurzame ontwikkeling zo snel mogelijk te ondersteunen. van de minst ontwikkelde landen, waardoor hun integratie in de wereldeconomie wordt gewaarborgd.

Share: